Фильтр
Автор(ы):
  
OPTIMIZED METHOD OF UNILATERAL SPINAL ANESTHESIA, PRELIMINARY RESULTS
Introduction: Unilateral, or otherwise, monolateral spinal anesthesia (USA /MSA), is one of the methods of spinal anesthesia in one side operations on the lower limbs. However, this kind of anesthesia is not without flaws. One of the main criteria for evaluating this type of anesthesia is the frequency of successful monolateral blocks, which, according to different authors, varies from 13% to 94%. Such a spread is, without any doubts, is not the criterion of a "reliable" method of anesthesia and in many cases is explained by the technique of its implementation. In rec...
2019 | : 2 | : 67-75

MODERN TENDENCY IN TREATMENT OF PATIENTS WITH SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY. LITERARY REVIEW
Relevance: Carrying out of intensive therapy at severe traumatic brain injury is a complex of measures aimed on saving of the brain tissues and maintaining its functions. To achieve this goal, it is necessary to do timely diagnostics and monitoring of critical parameters - intracranial pressure and cerebral perfusion pressure; pathogenetically based therapy and nutritional support for critically ill patients.
Aim: The goal of this review was to find evidences of admissibility of use for such methods as control of cerebral perfusion pressure and intracranial pressure, anti-edematous thera...
2019 | : 2 | : 5-12

БІР ЖАҚТЫ ЖҰЛЫН АНЕСТЕЗИЯ ӘДІСІН ЖЕТІЛДІРУ, АЛДЫН АЛА НӘТИЖЕЛЕРІ
Кіріспе. Бір жақты немесе басқаша, монолатеральды жұлын анестезиясы (БЖЖA /МЖА) аяққа жасалынатын біржақты операциялар үшін анестезия әдістерінің бірі болып табылады. Алайда, бұланестезияның кемшіліктері де бар. Анестезияның осы түрін бағалауда негізгі критерийлерінің бірі- эффективті монолатеральды блокадалардың жиілігі,әртүрлі авторлардың пікірінше, 13% -дан 94% -ға дейін өзгереді. Мұндай айырмашылық, әрине, анестезияның «сенімді» әдісінің өлшемі емес және көптеген жағдайларда оны жүзеге асыру әдісімен түсіндіріледі. Соңғы жылдары Мамыров Д.У. авторларымен, электронейростимул...
2019 | : 2 | : 67-75

АУЫР БАС-МИ ЖАРАҚАТЫ БАР НАУҚАСТАРДЫ ЕМДЕУДЕГІ ЗАМАНАУИ БАҒЫТТАР. ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ
Өзектілгі: Ауыр бас ми жарақаты кезіндегі интенсивті терапия жүргізу – бас миын қорғау  мен оның қызметтерін сақтап қалуға бағытталған шаралар жиынтығы. Бұл жағдайларда алдыға қойған мақсатқа жету үшін бассүйек ішілік қысым мен церебралды перфузионды қысымның аса маңызды көрсеткіштерін уақытылы анықтап, мониторинг жасау қажет; сондай-ақ науқастарға патогенез тұрғысынан негізделген терапия және нутритивті қолдау қажет.
Мақсаты: Шолудың негізгі мақсаты ауыр бассүйек-ми жарақаты кезінде церебральді және бассүйек ішілік қысымды, ісінуге қарсы терапия, ми гипотермиясы және қоректік...
2019 | : 2 | : 5-12

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МЕТОД ОДНОСТОРОННЕЙ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Введение. Односторонняя, или по-другому, монолатеральная спинальная анестезия (ОСА/МСА), это один из методов обезболивания при односторонних операциях на нижних конечностях. Однако данный вид обезболивания не лишен недостатков. Одним из главных критериев при оценке данного вида анестезии является частота удачных монолатеральных блокад, которая по данным разных авторов, варьирует от 13% до 94%. Такой разброс, несомненно, не является критерием «надежного» метода анестезии и во многих случаях объясняется техникой ее выполнения.  В последние годы, Мамыров Д.У. с соавторам...
2019 | : 2 | : 67-75

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Актуальность: Проведение интенсивной терапии при тяжелой черепно-мозговой травме – это комплекс мероприятий, направленных на спасение головного мозга и поддержание его функций. Для достижения поставленной задачи необходимо проведение своевременной диагностики и мониторинга критически важных параметров – внутричерепного давления и церебрального перфузионного давления; патогенетически обоснованная терапия и нутритивная поддержка критически больного.
Цель: Целью данного обзора являлся поиск доказательств допустимости применения таких методов, как контроль церебрального перфузионного и внутр...
2019 | : 2 | : 5-12