Фильтр
Автор(ы):
  
ОПАСНЫЕ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ МЕЖЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАТИНОВ У БОЛЬНЫХ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Актуальность. Антигиперхолестеринемические препараты из группы статинов оказывают существенное влияние на метаболизм организма человека. Учет фармакокинетических особенностей статинов и лекарственного взаимодействия с препаратами данной группы является важным аспектом их безопасного применения. Лекарственные средства (ЛС), назначаемые одновременно со статинами, могут быть индукторами или ингибиторами (субстратами) изоферментов CYP3A4/A5 цитохрома Р450 печени, что необходимо учитывать в повседневной клинической практике при ведении рассматриваемой категории пациентов
Цель...
2019 | : 2 | : 55-66

КАРДИОВАСКУЛЯРЛЫ ЖҮЙЕНІҢ ПАТОЛОГИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРДА СТАТИНДЕРДІҢ ҚАУІПТІ ЖӘНЕ ЖАҒЫМСЫЗ ДӘРІ-ДӘРМЕКТІК ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ
Өзектілігі. Статиндер тобынан қанда холестерин көбеюіне қарсы препараттардың  адам ағзасының зат алмасуына әсерінің маңызы зор. Статиндердің фармакокинетикалық ерекшеліктерін және осы топтағы препараттармен дәрілік өзара әсерлесуін есепке алу оларды қауіпсіз қолданудың маңызды аспектісі болып табылады. Статиндермен бір мезгілде тағайындалатын ДЗ бауырдың Р450 цитохромының CYP3A4/A5 изоферменттерінің индукторлары немесе тежегіштері (субстраттары) болуы мүмкін, бұл пациенттердің қаралып отырған санатын жүргізген кезде күнделікті клиникалық тәжірибеде ескерілуі қажет
Зертт...
2019 | : 2 | : 55-66

DANGEROUS AND UNDESIRABLE DRUG INTERACTIONS OF STATINS IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE
Relevance. Antihypercholesterolemic drugs fr om the group of statins have a significant impact on the metabolism of the human body. Consideration of pharmacokinetic features of statins and drug interaction with drugs of this group is an important aspect of their safe use. Drugs administered simultaneously with statins may be inducers or inhibitors (substrates) of CYP3A4/A5 cytochrome P450 liver isoenzymes, which should be considered in daily clinical practice in the management of this category of patients
The aim was to study the frequency and structure of the appointment of unw...
2019 | : 2 | : 55-66