Фильтр
Автор(ы):
  
ЭКСПРЕССИЯ АКВАПОРИНОВ 1 И 5 В ЛЕГКИХ КРЫС ПОСЛЕ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОАКТИВНЫМ ПОРОШКОМ 56MnO2
Введение. Радионуклид 56Mn (T1/2 = 2,58 час) является одним из доминирующих гамма- и бета-излучателей в начальный период после нейтронной активации почвы и элементов зданий, поднявшихся в воздух в виде пыли после ядерных взрывов. С целью моделирования экспозиции пылевидными микрочастицами 56Mn O2, были проведены эксперименты при воздействии на экспериментальных крыс диспергированным порошком 56MnO2, полученным в результате нейтронной активации стабильных атомов Mn на ядерном реакторе.

Цель. Изучить влияние воздействия диспергированным 56MnO2 на экспрессию генов в легких кр...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 4 | Беттер: 50-62

РАДИАЦИОННО–ИНДУЦИРОВАННЫЙ АПОПТОЗ В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ КРЫС
Введение. По данным литературных источников известно, что у лиц, подвергавшихся воздействию ионизирующего излучения наряду с различными повреждающими эффектами особое место отводится и желудочно–кишечному тракту. Доминирующая роль нейтронно–aктивировaнного рaдионуклида – Марганца–56 (56Mn) отмечалась в трудах японских ученых, изучавших последствия атомной бомбардировки в Хиросима и Нагасаки, заслуживающий интерес по сей день.

Цель исследования. Изучить микроскопические изменения в тонком кишечнике крыс, подвергавшихся воздействию γ– и нейтронного излучения.

Ма...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 3 | Беттер: 32-44

К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ КРЫС, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА СПЕКТРОСКОПИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА
Введение: После облучения для реабилитации лиц пострадавших от неконтролируемого радиационного воздействия с целью реконструкции поглощенных доз, спустя длительное время (от нескольких дней до нескольких десятков лет) с успехом применяется метод, основанный на спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР – дозиметрия). Данный метод является очень эффективным инструментом для ретроспективной индивидуальной дозиметрии, так как дает возможность измерять материалы, которые являются частью человеческого тела [5, 6, 13, 14, 18, 20]. ЭПР измеряет количество стабильных сво...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 105-114

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАЗМЕ ТРИЙОДТИРОНИНА, ТИРОКСИНА И ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ 131 I У НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫС, СОДЕРЖАВШИХСЯ НА ЙОДОДЕФИЦИТНОМ ПИТАНИИ
Background: Human thyroid gland is generally regarded as a relatively low-risk organ in terms of developing radiation-induced tumorigenesis. However, a rapid increase in the incidents of thyroid cancer after the Chernobyl nuclear reactor accident in 1986 provided additional insight into the risk of thyroid cancer. Three key risk factors have been identified to be involved in this increase: (1) internal irradiation from 131I fallout, (2) young age, and (3) a low-iodine diet. Our previous study demonstrated that the thyroid radiation dose was highest in the newborn rats f...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 3 | Беттер: 26-33

56MnO2 РАДИОБЕЛСЕНДІ ҰНТАҒЫМЕН ІШКІ ӘСЕР ЕТУДЕН КЕЙІН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАР ӨКПЕСІНДЕГІ АКВАПОРИН 1 МЕН 2 ЭКСПРЕССИЯСЫ
Кіріспе: Радионуклид 56Mn (T1/2 = 2,58 сағ) ядролық жарылыстар кезінде көтерілген топырақ шаңы бөлшектерінің нейтрондық белсендендірілуінен кейінгі алғашқы сағаттардағы негізгі нейтронды –белсендендірілген бета- және гамма сәулелендіргіштердің бірі болып табылады. 56MnO2 шаң тәрізді микробөлшектерімен экспозицияны моделдеу мақсатында атом реакторында Mn тұрақты атомдарының нейтронды белсендендірілуі нәтижесінде алынған 56MnO2 диспергирленген ұнтағымен эксперименталды жануарларға әсер етумен тәжірибелер жүргізілді.

Мақсаты. Диспергирленген 56MnO2 ұнтағының егеуқұйрықтардың ...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 4 | Беттер: 50-62

РАДИАЦИЯ ӘСЕРІНЕН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ЖІҢІШКЕ ІШЕГІНДЕ ТУЫНДАҒАН АПОПТОЗ
Кіріспе. Әдеби мәліметтерге сәйкес, иондағыш сәуле әсеріне душар болғандардың көптеген бүліндіргіш салдарымен қоса асқазан–ішек жолдарына да ерекше мән бөлінеді. Хиросима мен Нагасакидағы атомдық бомбалаудың салдарын зерттеген жапон ғалымдарының еңбектеріндегі нейтронды–белсенді Марганец–56 (56Mn) рaдионуклидінің басым рөлі заманауи жағдайда да қызығушылық арттырады.

Зерттеу мақсаты. γ– мен нейтронды сәуле әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың жіңішке ішегіндегі микроскопиялық өзгерістерді зерттеу.

Материалдар мен әдістер. Тәжірибе жүзінде «Вистар» тұқымды 220–330...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 3 | Беттер: 32-44

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПАРАМАГНИТТІ РЕЗОНАНСТЫҢ СПЕКТРОСКОПИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЗЕРТТЕУЛЕР ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ЖАСТАРЫ
Кіріспе: Бақылаусыз радиацияның әсерінен сәулеленуге ұшыраған адамдарды сауықтыру үшін біршама уақыт өткеннен кейін (бірнеше күннен бірнеше жылға дейін) жұтылған дозаның мөлшерін анықтау мақсатында кеңінен электрондық парамагнитті резонанстың спектроскопиясы (ЭПР – дозиметрия) әдісі қолданылды. Бұл ретроспективті жеке – дара дозиметрия үшін жоғары әсерлі аспаптық әдіс болып саналады, өйткені адам денесінің белгілі бір бөліктерін өлшеуге мүмкіндік береді. ЭПР сүтқоректі егеуқұйрықтардың сіңірілген сәулеленудің мөлшерін анықтау үшін тіс кіреукесін дозиметрияның электрон-парамагни...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 105-114

ЙОДПЕН АЗ МӨЛШЕРДЕ ТАМАҚТАЛҒАН, ЖАҢА ТУҒАН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДА, 131 I СӘУЛЕЛЕНДЕРУ КЕЙІН, ПЛАЗМАДА ТРИЙОДТИРОНИН, ТИРОКСИН ЖӘНЕ ТИРЕОТРОПИН ГОРМОНДАРЫНЫҢ ӨЗГЕРУЫ
Кіріспе: Адамның қалқанша безі, негізінде радияциядан кейін қатерлі ісікке шалдығу  қаупі аз мүше болып саналады. Бірақ 1986 жылы болған Чернобылда АЭС-ның авариядан кейін , қалқанша бездің қатерлі ісіктердін күрт көбейгені анықталды. Соңдықтан қалқанша бездің қатерлі ісіктерді әсер ету факторларын зерттеу керек болды. Ұш негізгі кауіп факторлар анықталды: (1) ішкі сәулелендіру 131I, (2) жасы, (3) дене салмағы. Алдында болған зерттеуде, ен көп радияцадан зардап алған жаңа тұған егеуқұйрықтар йодпен аз мөлшерде тамақталған.
Мақсаты: әр түрлі жастағы егеуқ...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 3 | Беттер: 26-33

THE EXPRESSION OF AQUAPORINS 1 AND 5 IN RAT LUNG AFTER INTERNAL EXPOSE TO RADIOACTIVE 56MnO2 POWDER
Introduction: The radionuclide 56Mn (T1/2=2.58 hours) is one of the dominant beta- and gamma-emitters within few hours after the neutron irradiation of soil dust following nuclear explosion in atmosphere. The effects of exposure to residual radioactivity from nuclear explosions are the subject of discussions and research of the consequences of nuclear tests and the atomic bombing. In order to simulate the exposure of 56MnO2 pulverized microparticles, experiments were carried out when the experimental rats were exposed to 56MnO2 dispersed powder obtained as a result of neutron activatio...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 4 | Беттер: 50-62

RADIATIОN–INDUCЕD AРОРTОSIS IN THE SMALL INTЕSTINЕ ОF RATS
Intrоductiоn. Accоrding tо thе litеraturе data, it is knоwn that реrsоns еxроsеd tо iоnizing radiatiоn, tоgеthеr with a diffеrеnt оf damaging еffеcts, рarticular imроrtancе is alsо attachеd tо thе gastrоintеstinal tract. Thе dоminant rоlе оf nеutrоn−activatеd radiоnuclidе Manganеsе−56 (56Mn) was nоtеd in thе trеatisеs оf Jaрanеsе sciеntists whо studiеd thе A−bоmb еffеcts оf Hirоshima and Nagasaki, dеsеrving thе intеrеst tоday.

Thе rеsеarch рurроsе. Invеstigatе thе micrоscорic changеs in thе small intеstinе оf rats еxроsеd tо γ– and nеutrоn radiatiоn.

Matеrials...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 3 | Беттер: 32-44

ON THE PROBLEM OF THE AGE OF RATS USED FOR ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY STUDIES
Introduction: After irradiation for the rehabilitation of persons affected by uncontrolled radiation exposure (from several days to several tens of years) for the purpose of reconstruct the absorbed doses after a long time applies a method that based on electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR – dosimetry). This method is a very effective tool for retrospective individual dosimetry, because it makes possible to measure materials that are part of the human body [5, 6, 13, 14, 18, 20]. ESR measures the quantity of stable radicals, created due to radiation exposure to too...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 105-114

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАЗМЕ ТРИЙОДТИРОНИНА, ТИРОКСИНА И ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ 131 I У НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫС, СОДЕРЖАВШИХСЯ НА ЙОДОДЕФИЦИТНОМ ПИТАНИИ
Введение: Щитовидная железа человека обычно рассматривается как орган с относительно низким риском  развития пострадиационного онкогенеза. Однако резкое увеличение случаев рака щитовидной железы после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году создало предпосылки к изучению факторов риска развития рака щитовидной железы. Были определены три ключевых фактора риска: (1) внутреннее облучение от 131I, (2) молодой возраст, и (3) диета с низким содержанием йода. Наше предыдущее исследование крыс различного возраста и массой тела, которые были подвержены облучению 131I ...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 3 | Беттер: 26-33