Фильтр
Автор(ы):
  
ОПАСНЫЕ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ МЕЖЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАТИНОВ У БОЛЬНЫХ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Актуальность. Антигиперхолестеринемические препараты из группы статинов оказывают существенное влияние на метаболизм организма человека. Учет фармакокинетических особенностей статинов и лекарственного взаимодействия с препаратами данной группы является важным аспектом их безопасного применения. Лекарственные средства (ЛС), назначаемые одновременно со статинами, могут быть индукторами или ингибиторами (субстратами) изоферментов CYP3A4/A5 цитохрома Р450 печени, что необходимо учитывать в повседневной клинической практике при ведении рассматриваемой категории пациентов
Цель...
2019 | : 2 | : 55-66

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ
Цель исследования – анализ влияния социально-экономических, клинических и фармакоэпидемиологических факторов на приверженность к медикаментозной терапии артериальной гипертензии в популяции Восточного Казахстана.
Материалы и методы: Дизайн исследования – одномоментное поперечное исследование. В исследование включены 2346 больных артериальной гипертензией в возрасте от 25 до 80 лет, в том числе 1281 мужчин (54,6%) и 1065 женщин (45,4%). Средний возраст 55,2±1,1 года.
Осуществлена оценка приверженности больных к медикаментозной терапии артериальной гипертензии...
2017 | : 5 | : 42-54

КАРДИОВАСКУЛЯРЛЫ ЖҮЙЕНІҢ ПАТОЛОГИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРДА СТАТИНДЕРДІҢ ҚАУІПТІ ЖӘНЕ ЖАҒЫМСЫЗ ДӘРІ-ДӘРМЕКТІК ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ
Өзектілігі. Статиндер тобынан қанда холестерин көбеюіне қарсы препараттардың  адам ағзасының зат алмасуына әсерінің маңызы зор. Статиндердің фармакокинетикалық ерекшеліктерін және осы топтағы препараттармен дәрілік өзара әсерлесуін есепке алу оларды қауіпсіз қолданудың маңызды аспектісі болып табылады. Статиндермен бір мезгілде тағайындалатын ДЗ бауырдың Р450 цитохромының CYP3A4/A5 изоферменттерінің индукторлары немесе тежегіштері (субстраттары) болуы мүмкін, бұл пациенттердің қаралып отырған санатын жүргізген кезде күнделікті клиникалық тәжірибеде ескерілуі қажет
Зертт...
2019 | : 2 | : 55-66

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТОНИЯМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДА АНТИГИПЕРТЕНЗИВТІК ТЕРАПИЯНЫҢ БЕЙІМДІЛІГІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР
Зерттеу мақсаты – Шығыс Қазақстан тұрғындары популяциясында артериалды гипертензиямен ауыратын науқастардың медикаментозды терапияға бейімділігіне әлеуметтік-экономикалық, клиникалық және фармакоэпидемиологиялық факторлардың әсер ету анализі.
Материалдар мен әдістер: Зерттеу дизайны – бірмезеттік көлденең зерттеу. Зерттеуге 25-80 жас аралығындағы артериалды гипертензиямен ауыратын 2346 науқас алынған, соның ішінде 1281 ер адам(54,6%) және 1065 әйел адам (45,4%). Орташа жас 55,2±1,1 жыл.
Артериалды гипертензиямен ауыратын науқастардың медикаментозды терапияғ...
2017 | : 5 | : 45-54

DANGEROUS AND UNDESIRABLE DRUG INTERACTIONS OF STATINS IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE
Relevance. Antihypercholesterolemic drugs fr om the group of statins have a significant impact on the metabolism of the human body. Consideration of pharmacokinetic features of statins and drug interaction with drugs of this group is an important aspect of their safe use. Drugs administered simultaneously with statins may be inducers or inhibitors (substrates) of CYP3A4/A5 cytochrome P450 liver isoenzymes, which should be considered in daily clinical practice in the management of this category of patients
The aim was to study the frequency and structure of the appointment of unw...
2019 | : 2 | : 55-66

FACTORS INFLUENCING ON ADHERENCE TO ANTIHYPERTENSIVE THERAPY AT PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN EAST KAZAKHSTAN
Aim of research – to analyse influence of social-economical, clinical and pharmaco-epidemiological factors to patients’s compliance on the treatment in population of East Kazakhstan.
Materials and methods: Study design – cross-sectional study. The study included 2346 patients with arterial hypertension aged 25 to 80 years, including 1281 men (54,6%) and 1065 women (45,4%). The average age is 55,2 ± 1,1 years.
Carried out estimation of compliance to medical therapy at patients with arterial hypertension. Depending on the degree of compliance, estimated patien...
2017 | : 5 | : 42-54