Фильтр
Автор(ы):
  
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ШИГЕЛЛ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Введение. Одна из больших проблем практического здравоохранения на современном этапе – это рост антибиотикорезистентности шигелл к тем антибактериальным препаратам, которые широко сегодня используются в их лечении.
Цель исследования: изучить чувствительность штаммов Shigella spp., выделенных из кишечника больных острой дизентерией, к широко используемым в клинической практике антимикробным препаратам.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 236 медицинских карт пациентов с диагнозом острой дизентерии, пролеченных на базе Городской инфекционной больница г. Астана за пе...
Толығырақ
2019 жыл | Шығарылым: 1 | Беттер: 74-79

ҚАЗІРГІ САТЫДАҒЫ ШИГЕЛЛАЛАРДЫҢ АНТИБИОТИКТЕРГЕ ТӨЗІМДІЛІГІ
Кіріспе. Қазіргі кезеңдегі практикалық денсаулық сақтаудың негізгі проблемаларының бірі - шигеланың емдеуде кеңінен қолданылатын антибактериалды препараттарға жоғары антибиотикалық төзімділігінің өсуі.
Мақсаты: жедел дизентериямен ауыратын науқастардың шигела микробы изоляттарды клиникалық тәжірибеде кеңінен қолданылатын антибактериалды препараттарға сезімталдығын зерттеу.
Материалдары және әдістері. 2014-2016 жылдар арасында Астана қалалық жұқпалы аурулар ауруханасында емделіп шыққан жедел дизентерия диагнозымен ауыратын 236 пациенттің медициналық карталарына ретроспективті талдау...
Толығырақ
2019 жыл | Шығарылым: 1 | Беттер: 74-79

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF SHIGELLA AT THE PRESENT STAGE
Introduction. One of the major problems of practical public health at the present stage is the growth of Shigella's high antibiotic resistance to those antibacterial drugs that are widely used today in their treatment.
Objective: to study the sensitivity of the Shigella spp. strains isolated from the intestines of patients with acute dysentery to antimicrobials widely used in clinical practice.
Materials and methods.
A retrospective analysis of 236 medical records of patients with a diagnosis of acute dysentery treated on the basis of the Astana City Infectious Diseases ...
Толығырақ
2019 жыл | Шығарылым: 1 | Беттер: 74-79