Фильтр
Автор(ы):
  
АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ ИЛ1В (rs1143627), ИЛ10 (rs1800896), ИЛ17А (rs 2275913, rs8193036) С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И РОЖЕЙ
Исследование полиморфизмов генов, контролирующих активность цитокинов, является одной из важных задач в выяснении патогенетических звеньев течения заболеваний, принимающих участие не только в развитии заболевания, но и позволяющих прогнозировать предрасположенность к заболеванияю, а также персонализировать терапию и профилактику заболеваний.
На сегодняшний день, несмотря на то, что в литературе имеется значительное количество исследований, в которых выявлены ассоциации между полиморфизмами генов цитокинов и предрасположенностью к некоторым инфекционным заболеваниям, мнения авторов о мар...
More
2016 year | Issue: 4 | Pages: 104-118

ИЛ1В (RS1143627), ИЛ10 (RS1800896), ИЛ17А (RS 2275913, RS8193036) ГЕНДЕР ПОЛИМОРФИЗМДЕРІНІҢ ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАРМЕН, ОНЫҢІШІНДЕ ТІЛМЕ АУРУЫМЕН БАЙЛАНЫСЫ
Цитокиндерді бақылайтын гендердің полиморфизмін зерттеу өте маңызды болып табылады. Олардың жұқпалы аурулар патогенезінде алатын орнын білу арқылы патологияның болу қаупін және ағымын болжамдауға болады.
Осы кунде цитокиндер генінің полиморфизмдерінің жұқпалы аурулармен байланысын зерттеуге бағытталған жұмыстардын коптігіне қарамастан, авторлардың пікірлері әр-түрлі.
Бұл систематикалық шолудың мақсаты - жұқпалы ауруларға бейімділік маркерларын анықтау үшін цитокиндер гендерінің полиморфизмдерінің (rs1143627, rs1800896 rs8193036, rs 2275913) жұқпалы аурулармен және тілмемен ...
More
2016 year | Issue: 4 | Pages: 104-118

ASSOCIATION OF POLYMORPHISMS OF GENES OF IL1B (RS1143627), IL10 (RS1800896), IL17А (RS 2275913, RS8193036) WITH INFECTIOUS DISEASES INCLUDING ERYSIPELAS
The investigate of polymorphism of cytokine genes is an important in pathogenesis of many diseases and in identifying susceptibility to them. Knowledge of their role in the pathogenesis of many diseases, particularly infectious diseases are permits, on the one hand, to predict risk of disease or severity of its flow, on the other - to pick up individually specific therapy for a particular patient.
Despite the fact that to date, in the literature there are a significant number of studies that found an association between polymorphisms of cytokine genes and susceptibility to infectious dis...
More
2016 year | Issue: 4 | Pages: 104-118