Фильтр
Автор(ы):
  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Введение: Обеспечение достаточных запасов безопасной крови должно быть неотъемлемой частью национальной политики и инфраструктуры здравоохранения в каждой стране. Национальная система обеспечения крови должна опираться на национальную политику и законодательную базу, на применения стандартов и согласованности в области обеспечения качества и безопасности крови и ее компонентов. Цель: Анализ литературных данных об особенностях развития службы крови в развитых странах мира и Центральной Азии. Стратегия поиска: Проблема донорства и безопасность донорской крови и ее компонентов является одной и...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 42-56

ДОНОР ҚАНЫНЫҢ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН ЗАМАНАУЛЫ СТАТУСЫ. ӘДЕБИЕТ ШОЛУ
Кіріспе: Қауіпсіз қанның жеткілікті жеткізілуін қамтамасыз ету әрбір елдегі ұлттық денсаулық сақтау саясаты мен инфрақұрылымның ажырамас бөлігі болуы тиіс. Ұлттық қанмен қамтамасыз ету жүйесі ұлттық саясат пен заңнамаға, стандарттар мен қан мен оның құрамдас бөліктерінің сапасы мен қауіпсіздігі саласындағы келісімділікті негізге алуы керек. Мақсаты: Әлемдік және Орталық Азиядағы дамыған елдерде қан қызметінің даму ерекшеліктері туралы әдеби деректерді талдау. Іздеу стратегиясы: Донорлық қан мен оның компоненттерінің қайырымдылық және қауіпсіздігінің проблемасы бүгінгі денсаулық сақтау жүйесі...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 42-56

MODERN STATUS OF INFECTIOUS INFRASTRUCTURE SECURITY OF THE DONOR BLOOD. LITERATURE REVIEW
Introduction: Ensuring sufficient stocks of safe blood should be an integral part of national health policy and infrastructure in each country. The national blood supply system should be based on national policy and legislative framework, on the application of standards and consistency in the field of quality assurance and safety of blood and its components. Purpose: Analysis of literature data on the features of development of blood service in developed countries of the world and Central Asia. Search strategy: The problem of donation and the safety of donor blood and its components is one o...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 42-56