Фильтр
Автор(ы):
  
OPTIMIZED METHOD OF UNILATERAL SPINAL ANESTHESIA, PRELIMINARY RESULTS
Introduction: Unilateral, or otherwise, monolateral spinal anesthesia (USA /MSA), is one of the methods of spinal anesthesia in one side operations on the lower limbs. However, this kind of anesthesia is not without flaws. One of the main criteria for evaluating this type of anesthesia is the frequency of successful monolateral blocks, which, according to different authors, varies from 13% to 94%. Such a spread is, without any doubts, is not the criterion of a "reliable" method of anesthesia and in many cases is explained by the technique of its implementation. In rec...
Толығырақ
2019 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 67-75

БІР ЖАҚТЫ ЖҰЛЫН АНЕСТЕЗИЯ ӘДІСІН ЖЕТІЛДІРУ, АЛДЫН АЛА НӘТИЖЕЛЕРІ
Кіріспе. Бір жақты немесе басқаша, монолатеральды жұлын анестезиясы (БЖЖA /МЖА) аяққа жасалынатын біржақты операциялар үшін анестезия әдістерінің бірі болып табылады. Алайда, бұланестезияның кемшіліктері де бар. Анестезияның осы түрін бағалауда негізгі критерийлерінің бірі- эффективті монолатеральды блокадалардың жиілігі,әртүрлі авторлардың пікірінше, 13% -дан 94% -ға дейін өзгереді. Мұндай айырмашылық, әрине, анестезияның «сенімді» әдісінің өлшемі емес және көптеген жағдайларда оны жүзеге асыру әдісімен түсіндіріледі. Соңғы жылдары Мамыров Д.У. авторларымен, электронейростимул...
Толығырақ
2019 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 67-75

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МЕТОД ОДНОСТОРОННЕЙ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Введение. Односторонняя, или по-другому, монолатеральная спинальная анестезия (ОСА/МСА), это один из методов обезболивания при односторонних операциях на нижних конечностях. Однако данный вид обезболивания не лишен недостатков. Одним из главных критериев при оценке данного вида анестезии является частота удачных монолатеральных блокад, которая по данным разных авторов, варьирует от 13% до 94%. Такой разброс, несомненно, не является критерием «надежного» метода анестезии и во многих случаях объясняется техникой ее выполнения.  В последние годы, Мамыров Д.У. с соавторам...
Толығырақ
2019 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 67-75