Фильтр
Автор(ы):
  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ ТРАДИЦИОННОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Актуальность: Традиционное химиолучевое лечение является стандартом при лечении рака шейки матки 2-3 стадий. При оценке результатов лечения пациенток необходима комплексная оценка всех критериев, в том числе и показателей качества жизни. Качество жизни стоит на втором месте после выживаемости. Целью настоящего исследования является проведение сравнительной оценки показателей качества жизни при традиционном и профилактическом режимах лучевой терапии рака шейки матки. Методы: Дизайн исследования – нерандомизированное клиническое исследование. За период с 2017 по 2018 гг. нами были проанкетир...
2018 | : 5 | : 80-87

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРИ 3D-ВИЗУАЛИЗИРУЕМОЙ БРАХИТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Актуальность: лучевая терапия (ЛТ) имеет большое значение в лечении рака шейки матки (РШМ), и на сегодняшний день сочетание дистанционной ЛТ (ДЛТ) и внутриполостной брахитерапии, безусловно, является общепризнанным методом лечения РШМ. Эффективность ЛТ повышается благодаря именно брахитерапии, которая позволяет подвести более высокие дозы ионизирующего излучения непосредственно к опухоли с минимизацией при этом воздействия на окружающие здоровые органы и ткани. Цель: оценить острые гематологическую и общую токсичность при 3D-визуализируемой брахитерапии местно-распространенного рака шейки ма...
2018 | : 5 | : 74-79

2013-2017 ЖЫЛДАРЫ ШЫҒЫС-ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА СЕМЕЙ АЙМАҒЫНДАҒЫ ЖАТЫР МОЙЫНЫҢ АУРУШАҢДЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ

Өзектілік: Жатыр мойынының обыры (ЖМО) әйел адамның репродуктивті жүйесіндегі ең жайылған ауру болып табылады. Қатерлі ісіктің бұл түрі жылдан жылға аурущаңдылық пен өлім көрсеткішінің өсуі бойынша жатыр мойынының аурулары бүкіл әлемде, сонымен қатар Қазақстан Республикасында да актуальды проблема болып табылады. ЖМО кезіндегі өмір сүруінің төмен болуына байланысты бұл аурудың жайылуын,эпидемиологиясы мен өлім көрсеткіштерін мемлекеттер мен мемлекет ішіндегі облыстарында толығымен зерттеуді талап етеді.

Зерттеудің ма

2018 | : 2 | : 54-66

СҮТ БЕЗІ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНІҢ СӘУЛЕЛІК ТЕРАПИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТТЫ, ГИПОФРАКЦИЯЛАНҒАН ЖӘНЕ ДИНАМИКАЛЫҚ РЕЖИМДЕ ЕМДЕУДІҢ КОСМЕТИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ БАҒАЛАУ

Бүгінгі таңда косметикалық нәтижені бағалау өзекті мәселе болып табылады және ағза сақтаушы емнің жақсы көрсеткіші ретінде саналады өмір сапасын жоғары деңгейде сақтау және сүт безі қатерлі ісігінің алғашқы сатысындағы науқастарды комплексті емдеуден кейінгі жақсы косметологиялық нәтижеге жету заманауи онкологияның негізгі мақсаты болып табылады.

2017 | : 6 | : 78-87

СҮТ БЕЗІ ОБЫРЫНЫҢ АДЪЮВАНТТЫҚ СӘУЛЕЛІК ТЕРАПИЯСЫНЫҢ РЕЖИМДЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҰЗАҚ НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ

Сәулелік терапия - сүт безі обырын кешенді емдеудің маңызды бөлігі. Қазіргі уақытта мүше сақтау операциялары кеңінен таралғандықтан, сүт безі қатерлі ісігінің I-II сатыларында иондаушы сәулелену құнының өсу үрдісі байқалады.

Сүт безінің обырын сәтті емдеудің маңызды көрсеткіштерінің бірі емдеудің ұзақ мерзімді нәтижелерін жақсарту болып табылады.

Сәулелік терапияның стандартты схемасы - бұл 2 Гр-ден бір фокальды дозаны қолдану. Бірақ, сәулелік терапия әртүрлі жанама әсерлерін бере алады.

Осылайша, кешенді емдеудің тиімділігі...

2017 | : 6 | : 67-77

ГИПОФРАКЦИЯЛАНҒАН СӘУЛЕЛІК ТЕРАПИЯНЫҢ БАСТАПҚЫ ЖӘНЕ ШЕТКЕРІ НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ БҰЛ ӘДІСТІ СҮТ БЕЗІ ОБЫРЫН КЕШЕНДІ ЕМДЕУ БАҒДАРЛАМАСЫНА ЕНГІЗУ
Сүт безі обыры (СБО) бүкіл әлемдегі онкологиялық науқастану мен өлім құрылымында бірінші орынды алады. Бастапқы сатыларында СБО диганостикалау науқастарды емдеуге бағытты өзгертуге – келесілік сәулелік терапия (СТ) арқылы орган сақтаушы операциялармен (ОСО) радикальдық матсэктомия (РМЭ) жүргізуді алмастыруға мүмкіндік берді. Сәулелендірудің гипофрактацияланған мөлшерлері бар операциядан кейінгі СТ-ның жаңа әдістемелері мәселесі өзекті, олар ісікке әсер етудің ұқсас стандартты курсы кезінде емдеудің аз қауіптері мен мерзімдеріне ие. СТ жаңа технологияларының бір уақытта дамуы г...
2017 | : 6 | : 53-66

COMPARATIVE EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE IN TRADITIONAL AND PREVENTIVE RADIOTHERAPY FOR CANCER OF THE CERVIX. PRELIMINARY CLINICAL RESULTS.
Background: Cervical cancer is one of the most common diseases of the female reproductive system. The annual increase in morbidity and mortality rates from this type of malignant neoplasm makes the problem of cervical cancer topical both in the whole world and in the Republic of Kazakhstan. The low survival rate for cervical cancer requires a detailed study of prevalence, epidemiology and mortality, which have different meanings both between countries and within the regions within the same country. Goal: This study is a comparative assessment of quality of life in the traditional and prophyla...
2018 | : 5 | : 80-87

A COMPLEX ASSESSMENT OF GENERAL TOXICITY AT 3D-IMAGE–GUIDED BRACHYTHERAPY FOR CERVICAL CANCER
Backround: radiation therapy is of great importance in the treatment of cervical cancer, and, if this is the generally accepted method of treating cervical cancer. The effectiveness of radiation therapy is enhanced thanks to brachytherapy, which reduces the costs of physical and intellectual impact on the surrounding healthy organs and tissues. Objective: to assess acute hematological and general toxicity in 3D-visualized brachytherapy for locally advanced cervical cancer. Materials and methods: research within the framework of grant funding for research projects for 2018-2020. The object of...
2018 | : 5 | : 74-79