Фильтр
Автор(ы):
  
ЛЕЧЕНИЕ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Актуальность. Переломы костей голени занимают, по различным данным, первое место, составляя от 13 до 21,4 % от всех травм костно-мышечной системы или 64,3 - 70% от переломов костей нижних конечностей. Частота диафизарных переломов костей голени  составляет 26-32 случая на 100000 населения в год.
Цель: Изучение и анализ литературных данных исследовании отечественных и зарубежных авторов по лечению диафизарных переломов костей голени.
Стратегия поиска. Систематический поиск научной информации был проведен в базах Google Scholar, eLibrary.ru, PubMed, Сyberleninka, а...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 6 | Страницы: 58-69

СИРАҚ СҮЙЕКТЕРІНІҢ ДИАФИЗАРЛЫ СЫНЫҚТАРЫ КЕЗІНДЕГІ ЕМДЕУ. ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ
Өзектілігі. Әр түрлі деректер бойынша сирақ сүйектерінің сынықтары 13 тен 21,4 % ға дейін құрап, барлық тірек-қимыл жүйесінің жарақаттарының алғашқы орынын немесе аяқ сүйектерінің сынықтарының 64,3 – 70% ын құрайды.  Сирақ сүйектерінің сынықтары 100000 адамға шаққанда 26-32 адам жиілігін құрап отыр.
Мақсаты: Сирақ сүйектерінің сынықтарын емдеудегі отандық және шетелдік ғалымдардың әдебиеттерін оқу және талдау.
Ізденіс стратегиясы: Ғылыми информациялардың жүйелі ізденісі Google Scholar, eLibrary.ru, PubMed, Сyberleninka базаларында және де қолмен  жүргі...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 6 | Страницы: 58-69

СОҢҒЫ ЭЛЕМЕНТ ӘДІСІМЕН ҚҰЛЫПТАМАЛЫ ШТИФТТЕРДІ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ
Ортопедиялық құрылғылардың жаңа түрлерін ойлап шығару және оларды қолданысқа енгізу көптеген қиын биомеханикалық, биофизикалық және технологиялық мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Осы мақалада соңғы элемент әдісі көмегімен берілген бір уақыт барысында осы жүйеде жүргізілген имитациясы сипатталатын штифттің математикалық моделі қарастырылуда.
Подробнее
2017 год | Выпуск: 6 | Страницы: 101-115

TREATMENT OF TIBIAL SHAFT FRACTURE. LITERATURE REVIEW
Relevance. Fractures of the shin bones, according to various data, occupy the first place, making up fr om 13 to 21.4% of all injuries of the musculoskeletal system, or 64.3 - 70% of fractures of the lower limbs. The frequency of diaphyseal fractures of the bones of the leg is 26-32 cases per 100,000 population per year.
Purpose: The study and analysis of literary data by a study of domestic and foreign authors for the treatment of diaphyseal fractures of the lower leg bones.
Search strategy. A systematic search for scientific information was conducted in the databases of G...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 6 | Страницы: 58-69

MATHEMATICAL MODELING OF INTERLOCKING NAILS BY THE FINITE ELEMENT METHOD

The implementation and using new types of orthopedic devices involves solving complex biomechanical, biophysical, technological problems. In this paper, we consider a mathematical model of a nail, described by the finite element method, and an imitation of phenomena occurring in this system over time.

Подробнее
2017 год | Выпуск: 6 | Страницы: 101-115