Фильтр
Автор(ы):
  
АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение. Рак шейки матки (РШМ) является четвертым по распространенности онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире. На прогноз заболевания влияют стадия болезни, состояние лимфатических узлов, глубина и объем опухоли. Пятилетняя выживаемость при непораженных опухолью лимфатических узлах составляет 88-99%, при наличии метастазов в лимфоузлах таза 50-74%. Целью исследования был анализ выживаемости при раке шейки матке в Восточно-Казахстанской области. Материалы и методы. Были использованы данные Регионального онкологического диспансера г. Семей (РОД г.Семей) и областного онкологи...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 68-73

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖАТЫР МОЙНЫНЫҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІ КЕЗІНДЕГІ ӨМІРШЕҢДІККЕ ТАЛДАУ
Өзектілігі. Бүкіл әлемде онкологиялық аурулардың таралуы бойынша әйелдер арасында жатыр мойнының қатерлі ісігі (ЖМҚІ) төртінші орынды алады. Аурудың болжамына аурудың дәрежесі, лимфа түйіндерінің жағдайы, ісіктің тереңдігі мен көлемі әсер етеді. Жамбас лимфа түйіндерінің метастазы 50-74 % болған кезде, ісік лимфа түйіндерін зақымдамаған кезде бесжылдық өмір сүру деңгейі 88-99 % құрайды. Зерттеу мақсаты: Шығыс Қазақстан облысындағы жатыр мойнының қатерлі ісігі кезіндегі өміршеңдікке талдау жасалынды. Материалдар мен әдістер. Семей қаласының аймақтық онкологиялық диспансердің (Семей қ. АОД)...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 68-73