Фильтр
Автор(ы):
  
ЧАСТОТА ПРИЗНАКОВ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ГОРОДА СЕМЕЙ
Введение. Общность патогенетических механизмов развития врожденных пороков сердца и дисплазии соединительной ткани определяет повышение риска их сочетаний. При этом возможно существенное ухудшение прогноза течения и условий для коррекции врожденных пороков сердце. До настоящего времени малоизученными остаются реальная частота и структура сочетаний этих патологических состояний в популяции. Цель исследования – определить частоту признаков дисплазии соединительной ткани у детей с врожденным пороком сердца, проживающих в условиях городе Семей. Материалы и методы. Ретроспективное, аналитическое ...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 145-152

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ БАЛАЛАРЫНДАҒЫ ТУА БІТКЕН ЖҮРЕК АҚАУЫ МЕН ДӘНЕКЕР ТІН ДИСПЛАЗИЯСЫНЫҢ ЖИЛІГІН АНЫҚТАУ
Кіріспе. Туа біткен жүрек ақауының және дәнекер тіннің дисплазиясы дамуының патогенді тетіктерінің жиынтығы олардың үйлесу қауіпінің жоғарлауын анықтайды. Осы жағдайда туа біткен жүрек ақауын реттеу үшін ағым болжамы мен шарттарының қомақты нашарлауы мүмкін. Осы уақытқа дейін популяциядағы осы патологиялық жағдайдың үйлесім құрылымы мен нағыз жиілілігі толық зерттелмей келеді. Зерттеудің мақсаты. Семей қаласы жағдайында туа біткен жүрек кемістігі мен дәнекер тіннің дисплазиясы үйлесімінің жиілілігін анықтау. Зерттеу материалдары мен әдістері зерттеу Семей қаласының мемлекеттік медицина ун...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 145-152

ДАУН СИНДРОМЫМЕН ЖАҢА ТУҒАН НӘРЕСТЕДЕ ТУА БІТКЕН ЛЕЙКОЗДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ
Мақалада Даун синдромымен жаңа туған нәрестеде туа біткен лейкоздың клиникалық жағдайы көрсетілген. Бұл өте сирек кездесетін ақау. Хромосомды бұзылыстары (Даун, Швахман-Даймонд, Клайнфельтер және т. б. синдромдары) бар балаларда бұл аурудың даму қаупі жоғары болып келеді.
Подробнее
2012 год | Выпуск: 2 | Страницы: 141-144

CONGENITAL HEART DISEASES AND CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA CHILDREN OF SEMEY, THE DETERMINATION THE FREQUENCY
Introduction. The community of pathogenetic mechanisms of congenital heart diseases and connective tissue dysplasia connective tissue dysplasia defines increase in risk of their combinations. At the same time perhaps essential deterioration in the forecast of a current and conditions for correction of connective tissue dysplasia. So far poorly studied are an actual frequency and structure of combinations of these pathological states in population. Research objective – to determine the frequency of signs connective tissue dysplasia in children with connective tissue dysplasia are living in S...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 145-152

THE ANALYSIS OF CONGENITAL DEVELOPMENTAL ANOMALIES AT NEWBORNS (ON MATERIALS OF THE MATERNITY HOME №3 OF SEMEY C.)
In the given work the analysis of structure of congenital developmental anomalies (on systems of bodies) among the newborns who were born in maternity home №3 for 2005-2010 yy. is carried out. For the characteristic of health of newborns three indicators are taken: frequency of congenital developmental anomalies, levels of disease and death rate in the early neonatal period.
Подробнее
2012 год | Выпуск: 2 | Страницы: 48-49