Фильтр
Автор(ы):
  
ЧАСТОТА И ТЯЖЕСТЬ СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВ И ПОВЫШЕННОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ У ЖИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРГШИХСЯ ОБЛУЧЕНИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА
Казахстан относится к числу промышленно-развитых стран мира и большая часть его территории находится под влиянием антропогенных и техногенных факторов риска, что способствует развитию неблагоприятной экологической ситуации, негативно влияющей на здоровье населения. Испытания ядерного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне (СИЯП) вызвали значимые неблагоприятные изменения среды обитания сотен тысяч людей, которые теперь вынуждены жить и вести хозяйственную деятельность на территориях, загрязненных радионуклидами. Определенный интерес вызывает и изучение длительного влияния малых доз радиаци...
2018 | : 5 | : 125-134

ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: РЕНИН – АНГИОТЕНЗИН – АЛЬДОСТЕРОНОВАЯ СИСТЕМА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Изучение полиморфизмов генов, ответственных за развитие артериальной гипертензии является многообещающим направлением медицины. Артериальная гипертензия является мультифакторным заболеванием, которое зависит от образа жизни, окружающей среды и питания, а также полиморфизмов генов. Полиморфизмы генов ренин – ангиотензин – альдостероновой системы играют немаловажную роль в патогенезе артериальной гипертензии.
2018 | : 1 | : 116-130

Риск развития нарушений неспецифической резистентности при длительном воздействии малых доз радиации
Введение: длительное воздействие ионизирующей радиации в малых дозах на организм человека проявляется нарушениями адаптивного ответа регуляторных систем на стрессорное воздействие.

Цель: проведение систематического поиска научной информации по оценке нарушений неспецифической резистентности в организме человека при длительном воздействии малых доз радиации.

Материалы и методы. Поиск релевантных научных публикаций проводился в базах данных доказательной медицины (PubMed, Cochrane Library, ResearchGate), а также с помощью специализированных поисковых систем ...
2017 | : 5 | : 158-171

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ИЛ10 В ПОЛОЖЕНИИ -1082G/A У БОЛЬНЫХ РОЖЕЙ
Целью данного исследования является выявление связи полиморфизма гена ИЛ10-1082 GA (rs1800896) с заболеванием рожей у лиц казахской национальности.
Материалы и методы: Полиморфизм гена ИЛ10-1082 GA изучен у 206 больных рожей и 422 лиц контрольной группы. Из них у 143 больных первичной рожей и 63 больных рецидиврующей рожей. Для генотипирования были выделены геномная ДНК из крови. Генотипирование проводили методом полимеразной цепной реакции в режиме реал-тайм. Для статистической обработки использовались критерий χ2Пирсона и отношение шансов (ОШ) с 95% доверительными ...
2016 | : 3 | : 34-45

СЕМЕЙ ЯДОРЛЫҚ ПОЛИГОН ҚЫЗМЕТІ САЛДАРЫНАН ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ СӘУЛЕГЕ ШАЛДЫҚҚАН ТҰРҒЫНДАРЫ АРАСЫНДА СОМАТОФОРМДЫ БҰЗЫЛЫСТАР МЕН ЖОҒАРЫ ҚАЖУДЫҢ ЖИІЛІГІ МЕН АУЫРЛЫҒЫ
Кіріспе: Қазақстан өнеркісіпті-дамыған мемлекетер қатарына жатады және аумағының көп бөлігі антропогенді және техногенді қауіп-қатер факторларының әсеріне ұшыраған, бұл өз кезегінде халық денсаулығына жағымсыз әсер ететін қолайсыз экологиялық ситуациялардың дамуына әкеп соқтырады. Семей ядорлық полигонында жүргізілген ядролық қарулардың сынақтары (ССЯП) мыңдаған адамдардың өмір сүріп отырған орталарының маңызды қолайсыз өзгенрістерін тудырды, олар енді радионуклидтермен ластанған аумақтарда өмір сүріп, шаруашылық қызметтерін іске асыруға мәжбүр. Радиацианың созылмалы уақытта, аз мөлшерде психи...
2018 | : 5 | : 125-134

АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯ КЕЗІНДЕ ГЕНДЕР ПОЛИМОРФИЗМДЕРІ: РЕНИН – АНГИОТЕНЗИН – АЛЬДОСТЕРОН ЖҮЙЕСІ. ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ
Артериялық гипертензия дамуына жауапты гендер полиморфизмдерін зерттеу медицинаның көп үміт күтерлік бағытына жатады. Артериялық гипертензия өмір сүру салтына, қоршаған ортаға және тамақтануға, сонымен қатар гендер полиморфизміне тәуелді мультифакторлы ауру. Ренин–ангиотензин–альдостерон жүйесінің гендер полиморфизмдері артериялық гипертензия патогенезінде айтарлықтай маңызды рөл атқарады.
2018 | : 1 | : 116-130

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АЗ МӨЛШЕРДІ РАДИАЦИЯЛЫҚ ДОЗАНЫҢ ӘСЕРІНЕН ТƏН ЕМЕС ҚАРСЫЛЫҚТЫҚ БҰЗЫЛУЫ ДАМУ ҚАУПІ
Кіріспе: ұзақ мерзімді аз мөлшерлі иондаушы сәуле шығаруының, адам ағзасының стресс әсеріне регуляторлық жүйенің адаптивтік жауап беру қабілетін бұзуы.

Мақсаты: ұзақ мерзімді аз мөлшерлі иондаушы сәуле шығару адам ағзасының тəң емес қарсылықтық бұзылуының бағалауы үшін, ғылыми ақпараттан жүйелі іздеу жүргізу.

Материалдар мен әдістері: тиісті ғылыми басылымдарды дәлелді медицина мәліметтер базасынан іздеу жүргізілді (Pub med, Кокран кітапханасы, Research Gate), деректер базасы, сондай ақ мамандандырылған іздеу жүйелеріне (Google scholar) және электронд...
2017 | : 5 | : 158-171

ТІЛМЕМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДА ИЛ10 ГЕНІНІҢ ПОЛИМОРФИЗМІ (-1082G/A)
Бұл жұмыстың мақсаты қазақ ұлты өкілдерінде ИЛ10 генінің полиморфизмімен (rs1800896) тілме ауруының байланысын анықтау болып табылады.
Құралдар мен әдістер. ИЛ10-1082 GA гендік полиморфизмі 206 науқас пен 422 сау адамда зерттелді. Оның ішінде 143 біріншілік тілмемен ауыратын және 63 қайталамалы тілмемен ауыратын науқастар. Генотиптеу нақты уақыт режимінде полимеразды тізбекті реакция әдісімен жасалды. Статистикалық өңдеу χ2 Пирсон критериін және 95% сенімді интервалымен (СИ) шанстар қатынасын (ШҚ) қолданумен жүргізілді.
Зерттеу нәтижелері. Зерттеу нәтиже...
2016 | : 3 | : 34-45

PREVALENCE AND SEVERITY OF SOMATIC DISTRESS AND FATIGUE AMONG RESIDENTS OF EAST KAZAKHSTAN REGION EXPOSED TO RADIATION DUE TO THE ACTIVITY OF THE SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SITE
Background: since Kazakhstan belongs to the range of industrialized world nations, most of its territory is affected by anthropogenic and man-induced risk factors, which contribute to the development of unfavorable ecological situation that has negative impact on the population health. Nuclear weapons tests at the Semipalatinsk nuclear test site have caused significant adverse changes in the habitat of hundreds of thousands of people who are now forced to live and conduct economic activities in territories contaminated with radionuclides. Studying the long-term effects of small radiation doses...
2018 | : 5 | : 125-134

POLYMORPHISMS OF GENES IN HYPERTENSION: RENIN - ANGIOTENSIN - ALDOSTERONE SYSTEM. REVIEW

The study of polymorphisms of genes responsible for the development of arterial hypertension is a promising direction of medicine. Hypertension is a multifactorial disease that depends on lifestyle, environment and nutrition, as well as polymorphisms of genes. Polymorphisms of the genes of the renin - angiotensin - aldosterone system play an important role in the pathogenesis of hypertension.

2018 | : 1 | : 116-130

RISK OF DISORDERS OF NONSPECIFIC RESISTANCE DUE TO LONG-TERM EXPOSURE TO RADIATION IN SMALL DOSES
Background: long-term exposure to ionizing radiation in small doses on the human body is manifested by violations of the adaptive response of regulatory systems to stress.

Aim: to perform a systematic search of valid scientific data in order to assess the disorders of nonspecific resistance in the human organism due to long-term exposure to radiation in small doses

Materials and methods. The search for scientific publications was carried out in the evidence-based medicine’s databases (PubMed, Cochrane Library, ResearchGate, Google Scholar) and in the electron...
2017 | : 5 | : 158-171

POLYMORPHISM OF IL10 GENE AT -1082G/A POSITION IN PATIENTS WITH ERYSIPELAS
The aim of this study is reveal the association of polymorphism of IL10 gene (rs1800896) at 1082 GA position with the erysipelas in Kazakh population.
Materials and methods. The polymorphism of IL10 gene (rs1800896) was assessed in 206 patients with erysipelas and 422 control subjects. Of them 143 patients with primary erysipelas and 63 with recurrence erysipelas. Genomic DNA was extracted from blood for genotyping. Genotyping of polymorphism of IL10 gene (-1082 GA) was conducted by   method of polymerase chain reaction in real time. Pearson’s Chi tests ...
2016 | : 3 | : 34-45