Фильтр
Автор(ы):
  
ВЛИЯНИЕ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ ИЗОАНТИГЕНОВ НА РАЗВИТИЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
Введение. Высокие показатели распространенности и летальности циррозов печени, их поздняя клиническая манифестация, недостатки биопсии печени обусловливают актуальность нашего исследования
Цель. Изучить изоантигенный профиль эритроцитов у пациентов с циррозами печени в зависимости от национальной принадлежности пациента
Материалы и методы. Нами обследовано 140 пациентов с достоверно установленным диагнозом цирроза печени и 272 условно здоровых участника казахской и русской национальности. Проводилось определение фенотипов эритроцитов венозной крови систем АВ0, MNS, P1, CDE. Для сра...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 80-89

ЭРИТРОЦИТАРЛЫҚ ИЗОАНТИГЕНДЕРДІҢ БАУЫРЦИРРОЗЫНЫҢДАМУЫНАӘСЕРІ
манифестациясы, бауыр биопсиясының кемшіліктері біздің зерттеудің өзектілігін тудырады.
Зерттеудің мақсаты. Бауыр циррозы бар науқастың ұлттық белгiлерiне қарай эритроциттердің изоантигендік күйін аңықтау
Материалдар мен әдістер. Біз жеткілікті сенімділікпен қойылған бауыр циррозы диагнозы бар қазақ және орыс ұлтының 140 науқасында және 272 сау қатысушында  венозды қанындағы эритроциттердің АВ0, MNS, P1, CDE жүйелерін зерттедік. Фенотиптік көріністерін жиілігін салыстыру үшін χ2 қолдана отырып, сонымен қатар бірлестіктің күшін анықтау мүмкіндік қатынасы (OR) мен 9...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 80-89

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АЙМАҒЫНЫҢ ЖОҒАРЫ РАДИАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДІ ӨҢІРДЕГІ СОЗЫЛМАЛЫ БАУЫР АУРУЫНА ШАЛДЫҚҚАНДАРДЫҢ ОҢАЛТУЫ МЕН ОНЫҢ ТИІМДІЛІГІНІҢ БАҚЫЛАУЫ
Бұрыңғы ядролық сынақ полигонымен шектескен Шығыс Қазақстан аймағындағы созылмалы бауыр ауруларының ағымының ерекшеліктері мен патогенетикалық механизмдері зерттелген. Өңірдегі бауыр ауруларының құрылымы аңықталған. Бауыр гемодинамикасының көрсеткіштерімен салыстырылған дискриминантты есептік шкаланы пайдалану арқылы фиброз түзілу дәрежесін инвазивті емес бағалау мүмкіндігі белгіленген. Фиброз түзілу дәрежесінің 21,8 пайызға төмендеген фиброз индексі мониторингімен өткізілген жоғары радиациялық тәуекелді өңірдегі созылмалы бауыр патологиясы бар аурулардың сауығу шараларының тиімділігі бағаланғ...
Подробнее
2014 год | Выпуск: 2 | Страницы: 13-15

IMPACT OF ERYTHROCYTES ANTIGENS ON DEVELOPMENT OF LIVER CIRRHOSIS
Introduction. High rates of prevalence and mortality of liver cirrhosis, it’s late clinical manifestation, disadvantages of liver biopsy highlight the background points of our research.
Aim. Research of erythrocytes’ antigens profile in patients with liver cirrhosis of Kazakh and Russian ethnical groups.
Materials and Methods: One hundred and forty patients with liver cirrhosis and 272 relatively healthy participants of both of nationalities were involved into research. АВ0, MNS, P1, CDE systems of erythrocytes of venous blood were investigated. For the comparison of the frequenc...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 80-89