Фильтр
Автор(ы):
  
ФАКТОРЫ АДДИКТИВНОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГОРОДА СЕМЕЙ
Введение: Обучение в медицинском высшем учебном заведении связано с напряженной адаптацией, что ведет к изменению в психическом статусе студентов. Последствием этому может стать уязвимость к аддикциям и возможное развитие зависимого поведения. Цель исследования: определить распространенности рисков зависимости среди студентов Государственного медицинского университета города Семей (ГМУ г.Семей) в том числе в контексте взаимосвязанных с ними социально-психологических факторов. Материалы и методы. Проведена одномоментная кросс-секционная оценка с помощью анкетирования 643 студентов первого ку...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 135-144

ОЦЕНКА СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПАНЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Введение: Казахстан продолжает оставаться одной из стран, где процент совершения самоубийств наиболее высок. Особенно актуальна на сегодняшний день проблема молодежного суицида. Подверженность психологическим стрессам, в том числе связанными с необходимостью адаптации к новым академическим условиям, является одним из факторов риска суицидального поведения.

Цель исследования: динамическая оценка суицидального риска у студентов первого курса медицинского университета в процессе их адаптации к условиям обучения.

Методы: проведена панельная двухволновая оценка суицидальн...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 48-58

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНДЕ АДДИКТИВТІ БЕЙМДІЛІКТІҢ ФАКТОРЛАРЫ
Кіріспе: Медициналық жоғары оқу орнында оқу студенттердің шиеленіскен бейімделуінің қиындауына байланысты психикалық жағдайының өзгеруіне әкеледі. Осының салдары аддикцияларға осалдық және тәуелді мінез-құлықтың дамуына ықтимал болуы мүмкін. Зерттеу мақсаты: Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің (Семей қ.ММУ) студенттері арасында тәуелділік қауіп-қатер таралуын, оның ішінде олармен өзара байланысты әлеуметтік-психологиялық факторлар контекстінде анықтау. Материалдар мен әдістер: Семей қ.ММУ-нің бірінші курсының 643 студенттерінен сауалнама көмегімен бірмезетті кросс-секционды ...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 135-144

МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТТІҢ БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ СУИЦИДАЛЬДІ ҚАУПІН БАҒАЛАУ (ПАНЕЛЬДІ ЗЕРТТЕУ)
Кіріспе: Қазахстан өз-өзіне қол жұмсау мәселесі жөнінен жоғары пайыз құрайтын мемлекеттер қатарында тұр. Қазірге таңда ең маңызды мәселе болып жастар суициді болып табылады. Суицидальді тәртіптің қауіп факторына психологиялық стресстерге ұшырау жатады ,әсіресе жаңа академиялық жағдайларға бейімделуімен байланысты.

Зерттеу мақсаты: Медициналық университеттің 1 курс студенттерінің оқу үрдісіне бейімделу кезеңіндегі суицидальді қауіпті динамикалық бағалау.

Зерттеу әдістері: медициналық университеттің 3 факультетінде оқитын 553 студентінің суицидальді қауіпіне екітолқынды...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 48-58

FACTORS OF ADDICTIVE PREDISPOSITION AMONG FIRST-YEAR STUDENTS OF SEMEY STATE MEDICAL UNIVERSITY
Introduction: Training in a medical university is associated with a tense adaptation, which leads to a change in the mental status of students. This may result in vulnerability to addictions and the possible development of dependent behavior. The aim of the study was to determine the prevalence of the addiction risk in students of the Semey State Medical University of (SSMU), as well as in the context of interrelated socio-psychological factors. Materials and methods: A one-stage cross-sectional evaluation was carried out using a questionnaire of 643 first-year students of the Semey State Me...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 135-144

ASSESSMENT OF SUICIDAL RISK IN THE FIRST-YEAR STUDENTS AT A MEDICAL UNIVERSITY (PANEL STUDY)
Introduction: Kazakhstan continues to be one of the countries, where the percent of suicides is considerably high. The problem of suicides among younger people is especially relevant. Exposure to psychological stresses, including those connected with a necessity of adaptation to new academic conditions, is one of the suicidal risks factors.

Aim of the study: dynamic assessment of the suicidal risk in the first-year students of a medical university, applying the process of the adaptation toward the academic conditions.

Methods: the two-waved panel assessment of suicida...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 48-58