Фильтр
Автор(ы):
  
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ГОРОДА СЕМЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Введение. Статья посвящена актуальной проблеме: переходу к инновационному менеджменту как новому взгляду на взаимоотношения в системе подготовки высших медицинских кадров нового поколения.
Цель исследования. Предложить в качестве механизма эффективного применения инновационного менеджмента внедрение системы обучения менеджеров всех уровней основам управления инновациями.
Методы. Проведен ситуационный анализ перехода ГМУ г. Семей к системе инновационного менеджмента, обзор имеющихся достижений, а также обозначены проблемы расширения компетенций менеджеров здравоохранения, предложе...
Толығырақ
2015 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 88-92

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН КЕЛЕШЕГІ
Кіріспе. Мақала өзекті мәселеге арналған: инновациялық менеджментке көшу барысында жаңа буынды жоғары медициналық қызметкерлерлерді дайындау кезіндегі қарым-қатынас жүйесіне жаңа көзқарасты қолдану.
Зерттеу мақсаты. Инновациялық басқарудың барлық деңгейлеріндегі негіздерді менеджерлердің оқыту жүйесін инновациялық менеджментке енгізуді тиімді қолданудың  механизмдері ретінде ұсыну.
Әдістер. Семей мемлекеттік медициналық университетінің инновациялық менеджмент жүйесіне көшу барысында жағдайды талдау, жетістіктерін қарау, денсаулық сақтау менеджерлерінің біліктілігін кеңейт...
Толығырақ
2015 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 88-92

INNOVATIVE MANAGEMENT IN SEMEY STATE MEDICAL UNIVERSITY: PROBLEMS AND PROSPECTS
Introduction. The article is devoted to the actual problem: the transition to innovation management as a new way of looking at the relationship in the training of senior medical staff of the new generation.
The purpose of the study. To suggest the introduction of manager’s teaching system as the mechanism of efficient application of innovative management.
Methods. Analysis of transition of Semey state medical university to innovation management system and review of existing achievements has been carried out. Problems of competence extension of health managers have been specified. P...
Толығырақ
2015 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 88-92