Фильтр
Автор(ы):
  
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Введение: Болезни системы кровообращения и травмы являются одними из основных причин смертности в Казахстане. Использование геоинформационных систем и пространственного анализа могут помочь в разработке рекомендаций по улучшению деятельности для станции скорой помощи и снижению количества ДТП для службы общественного з...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 6 | Беттер: 39-47

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Введение: Одним из основных приоритетов в Республике Казахстан является здоровье матери и ребенка. Знание о качестве жизни и развитии недоношенных детей является важной составляющей для достижения  целей в области охраны здоровья матери и ребенка.  

Цель: Проведение систематического анализа исследований п...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 4 | Беттер: 113-123

ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДА ҚОЛДАНУ: ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ
Кіріспе: Қазақстанда қанайналым жүйесі мен жарақаттану аурулары қайтыс болудың басты себептерінің бірі болып табылады. Геоақпараттық жүйелерді және кеңістіктік талдауды пайдалану жедел-жәрдем станциясының қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеуге және денсаулық сақтау саласындағы апаттар санын азайтуға көмектесе...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 6 | Беттер: 39-47

ШАЛА ТУҒАН АДАМДАРДЫҢ ӨМІР СҮРУ САПАСЫ: ЖҮЙЕЛІ ШОЛУ
Кіріспе: Қазақстан Республикасының негізгі басымдықтарының бірі ана мен бала денсаулығын қорғау болып табылады. Шала туылған нәрестелердің өмір сүру сапасы  мен дамуы жайлы білу ана мен бала денсаулығын қорғау мақсаттарына қол жеткізу үшін маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.

Мақсаты: Мерзімінен бұрын дүние...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 4 | Беттер: 113-123

APPLICATION OF GEOINFORMATION SYSTEMS IN HEALTH CARE: LITERARY REVIEW
Introduction: Diseases of the circulatory system and trauma are among the leading causes of death in Kazakhstan. The use of geographic information systems and spatial analysis can allow making recommendations for improving the activity for an ambulance station and reducing the number of accidents for public health services.
Objective: To conduct a literature review to determine the possibilities of using geographic informational systems for the needs of the health care system.
Methods: The search for relevant scientific publications in the databases of evidence-based medicine (...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 6 | Беттер: 39-47

QUALITY OF LIFE OF PEOPLE BORN PREMATURELY: A SYSTEMATIC REVIEW
Background: One of the main priorities in the Republic of Kazakhstan is maternal and children health. Knowledge of the quality of life and the development of premature babies is an important component for achieving the goals in the area of ​​maternal and child health.

Objective: To conduct a systematic analysis of studies on the quality of life of prematurely born people at various ages.

Methods: Search was created in Web of Science, PubMed, Medline, EBSCOhost databases, we also looked at the additional information resource Google Scholar. Repeated publications we...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 4 | Беттер: 113-123