Фильтр
Автор(ы):
  
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘР ТҮРЛІ ОБЛЫСТАРЫНДА ТАРАЛҒАН M. TUBERCULOSIS ИЗОЛЯТТАРЫНЫҢ РИФАМПИЦИНГЕ ТӨЗІМДІЛІГІН АНЫҚТАЙТЫН RPOB ГЕНІНДЕ МУТАЦИЯЛАРДЫ АНЫҚТАУ
Бұл жұмыста Алматы, Қостанай және Қызылорда облыстарындағы жаңа жағдайлар арасынан бөлініп алынған штаммдардың rpoB генінде мутациялардың таралу сипаты мен спектрі бағаланды. Қазақстанның үш облысында таралған M. Tuberculosis популяциясына рифампицинге төзімділікті анықтайтын rpoB генінде Ser531 кодонындағы мутациялардың жоғары жиілікте (79,2%) кездесуі тән.
Толығырақ
2014 жыл | Шығарылым: 4 | Беттер: 26-27

DETECTION OF MUTATIONS IN RPOB GENE RESPONSIBLE FOR RIFAMPICIN-RESISTANCE AMONG CLINICAL ISOLATES OF M. TUBERCULOSIS FROM DIFFERENT REGIONS OF KAZAKHSTAN
В данной работе проведена оценка спектра и характера распространенности мутаций в гене rpoB, обуславлива-ющих устойчивость к одному из основных противотуберкулезных препаратов - рифампицину в штаммах, выделенных из трех областей (Алматинская, Костанайская и Кызылординская) Казахстана. Для популяции M. tuberculosis, цирку-лирующей в данных областях Казахстана, характерна высокая частота встречаемости мутаций в Ser531 кодоне гена rpoB (79,2 %), обуславливающих устойчивость к рифампицину.
Толығырақ
2014 жыл | Шығарылым: 4 | Беттер: 26-27

DETECTION OF MUTATIONS IN RPOB GENE RESPONSIBLE FOR RIFAMPICIN-RESISTANCE AMONG CLINICAL ISOLATES OF M. TUBERCULOSIS FROM DIFFERENT REGIONS OF KAZAKHSTAN
Spectrum of mutations in rpoB gene that cause resistance to one of the main antituberculosis drugs – rifampicin in clinical isolates of M. tuberculosis distributed in 3 regions (Almaty, Kostanay, Kyzylorda) of Kazakhstan was estimated in this study. High frequency of mutation at codon Ser531 of rpoB gene (79,2%) responsible for drug resistance to rifampicin was determined among M. tuberculosis population circulating in the mentioned regions.
Толығырақ
2014 жыл | Шығарылым: 4 | Беттер: 26-27