Фильтр
Автор(ы):
  
MODERN TENDENCY IN TREATMENT OF PATIENTS WITH SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY. LITERARY REVIEW
Relevance: Carrying out of intensive therapy at severe traumatic brain injury is a complex of measures aimed on saving of the brain tissues and maintaining its functions. To achieve this goal, it is necessary to do timely diagnostics and monitoring of critical parameters - intracranial pressure and cerebral perfusion pressure; pathogenetically based therapy and nutritional support for critically ill patients.
Aim: The goal of this review was to find evidences of admissibility of use for such methods as control of cerebral perfusion pressure and intracranial pressure, anti-edematous thera...
Толығырақ
2019 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 5-12

АУЫР БАС-МИ ЖАРАҚАТЫ БАР НАУҚАСТАРДЫ ЕМДЕУДЕГІ ЗАМАНАУИ БАҒЫТТАР. ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ
Өзектілгі: Ауыр бас ми жарақаты кезіндегі интенсивті терапия жүргізу – бас миын қорғау  мен оның қызметтерін сақтап қалуға бағытталған шаралар жиынтығы. Бұл жағдайларда алдыға қойған мақсатқа жету үшін бассүйек ішілік қысым мен церебралды перфузионды қысымның аса маңызды көрсеткіштерін уақытылы анықтап, мониторинг жасау қажет; сондай-ақ науқастарға патогенез тұрғысынан негізделген терапия және нутритивті қолдау қажет.
Мақсаты: Шолудың негізгі мақсаты ауыр бассүйек-ми жарақаты кезінде церебральді және бассүйек ішілік қысымды, ісінуге қарсы терапия, ми гипотермиясы және қоректік...
Толығырақ
2019 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 5-12

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Актуальность: Проведение интенсивной терапии при тяжелой черепно-мозговой травме – это комплекс мероприятий, направленных на спасение головного мозга и поддержание его функций. Для достижения поставленной задачи необходимо проведение своевременной диагностики и мониторинга критически важных параметров – внутричерепного давления и церебрального перфузионного давления; патогенетически обоснованная терапия и нутритивная поддержка критически больного.
Цель: Целью данного обзора являлся поиск доказательств допустимости применения таких методов, как контроль церебрального перфузионного и внутр...
Толығырақ
2019 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 5-12