Фильтр
Автор(ы):
  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ ТРАДИЦИОННОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Актуальность: Традиционное химиолучевое лечение является стандартом при лечении рака шейки матки 2-3 стадий. При оценке результатов лечения пациенток необходима комплексная оценка всех критериев, в том числе и показателей качества жизни. Качество жизни стоит на втором месте после выживаемости. Целью настоящего исследования является проведение сравнительной оценки показателей качества жизни при традиционном и профилактическом режимах лучевой терапии рака шейки матки. Методы: Дизайн исследования – нерандомизированное клиническое исследование. За период с 2017 по 2018 гг. нами были проанкетир...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 80-87

ЖАТЫР МОЙЫНЫҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІ ҮШІН ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ АЛДЫН-АЛА СӘУЛЕЛІК ТЕРАПИЯСЫНДА ӨМІР СҮРУ САПАСЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ БАҒАЛАУ. НЕГІЗГІ КЛИНИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР
Өзектілік: сәулелік терапия(СТ) жатыр мойнының обырын(ЖМО) емдеуде үлкен орын алады, қазіргі уақытта дистанциондық сәулелі терапия мен қуысішілік брахитерапияның үйлесуі, сөзсіз, ЖМО емдеуде жалпы расталған болып табылады. СТ тиімділігі брахиотерапияның арқасында, бұл жоғарлы дозалы ионизирленген сәулеленуді тікелей ісікке және қоршаған сау мүшелер мен тіндерге аз мөлшерде әсер етеді. Мақсат: жергілікті таралған жатыр мойнының обырын 3Д визуализирленген брахитарапияны жедел гематологиялық және жалпы токсикалылығын бағалау. Материалдар мен әдістер: ғылыми зерттеулерді 2018-2020 жылдарға арнал...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 80-87

COMPARATIVE EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE IN TRADITIONAL AND PREVENTIVE RADIOTHERAPY FOR CANCER OF THE CERVIX. PRELIMINARY CLINICAL RESULTS.
Background: Cervical cancer is one of the most common diseases of the female reproductive system. The annual increase in morbidity and mortality rates from this type of malignant neoplasm makes the problem of cervical cancer topical both in the whole world and in the Republic of Kazakhstan. The low survival rate for cervical cancer requires a detailed study of prevalence, epidemiology and mortality, which have different meanings both between countries and within the regions within the same country. Goal: This study is a comparative assessment of quality of life in the traditional and prophyla...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 80-87